KomercneNehnutelnostiPriestor pre úspech

Obchodné podmienky

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pri užívaní služieb portálu www.komercnenehnutelnosti.sk (ďalej len „Portál“). Vlastníkom a prevádzkovateľom portálu je spoločnosť CEE Commercial, s.r.o., so sídlom Bosákova 7, 851 04  Bratislava, Slovenská republika, IČO:  47 564 482 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 95342/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Článok II
Vymedzenie pojmov

2.1 Portál – je internetová stránka www.komercnenehnutelnosti.sk poskytujúca služby v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“). Portál slúži na internetovú propagáciu komerčných nehnuteľností na Slovensku a poskytuje informácie o trhu komerčných nehnuteľností.
2.2 Komerčná nehnuteľnosť – je nehnuteľnosť určená na podnikateľské účely. Jedná sa najmä o administratívne a polyfunkčné budovy, obchodné a nákupné centrá, logistické centrá a priemyselné parky, ďalej kancelárske, obchodné a skladové priestory ako aj  pozemky určené na investičnú výstavbu (ďalej len nehnuteľnosť).
2.3 Pozemok – je pozemok určený pre komerčné využitie, a to buď na investičnú výstavbu, poľnohospodárske využitie, alebo iné podnikateľské aktivity.
Greenfield – je pozemok na zelenej lúke bez predošlej výstavby na pozemku, využívaný prevažne na poľnohospodárske účely.
Brownfield – je nehnuteľnosť (pozemok, objekt, areál), ktorá je nedostatočne využívaná, je zanedbaná a príp. aj kontaminovaná. Nedá sa efektívne využívať bez toho, aby neprebehol proces jej revitalizácie. Vzniká ako pozostatok priemyselnej, rezidenčnej, poľnohospodárskej, vojenskej aktivity.

2.4 Užívateľ – je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá sa registrovala na portáli s cieľom propagovať komerčnú nehnuteľnosť. Užívateľ môže byť vlastník nehnuteľnosti, alebo sprostredkovateľ, ktorý predmetnú nehnuteľnosť propaguje so súhlasom vlastníka.

2.5 Prevádzkovateľ – je právnická osoba bližšie špecifikovaná v Čl. I bod 1.1

2.6 Služba Flexi  – inzerovanie nehnuteľnosti formou  inzerátu. Inzerát je možné pridať v platenej verzii, tzv. Premium inzerát, alebo v bezplatnej verzii, tzv. Basic inzerát. Inzerát je platný 30 dní odo dňa aktivácie.  Premium inzerát sa automaticky predlžuje na ďalších 30 dní. Užívateľovi systém automaticky z kreditného účtu odčíta príslušný počet kreditov. Automatické predlžovanie inzerátov môže užívateľ kedykoľvek vypnúť. Premium inzerát je možné zvýhodniť.

2.7 Služba Exclusive – prezentácia developerských projektov s možnosťou priradiť k nim samostatné priestory v projekte. Developerský projekt je komerčná nehnuteľnosť vo výstavbe, alebo nehnuteľnosť skolaudovaná po roku 2000 . Klasifikovanie developerského projektu do jednotlivých kategórií je nasledovné: 

Administratíva  ≥ 15 000 m2 celkovej úžitkovej plochy
Obchod a služby ≥ 5 000 m2 celkovej úžitkovej plochy
Sklady a výroba  ≥ 25 000 m2
celkovej úžitkovej plochy

Multifunkcia 30 % celkovej úžitkovej plochy je určenej na komerčné účely, pričom celková úžitková plocha je min. 5 000 m2

2.8 Služba Comfort –  prezentácia existujúcich objektov a areálov s možnosťou priradiť k nim samostatné priestory. Jedná sa o objekt, alebo areál s viacerými kancelárskymi a/alebo, obchodnými a/alebo, skladovými priestormi, ktoré sa dlhodobo prenajímajú rôznym nájomcom.  

Článok III
Práva a povinnosti užívateľa

3.1 Užívateľ  je oprávnený sa zaregistrovať na portál za nižšie stanovených podmienok. Registrácia je bezplatná a užívateľa nezaväzuje k využívaniu platených služieb, alebo k zakúpeniu si kreditov.
3.2 Užívateľ je povinný pri registrácii riadne a pravdivo vyplniť povinné údaje o sebe a o svojej firme. Užívateľ registráciou bezvýhradne súhlasí so zverejnením údajov o jeho firme, a to najmä v podobe kontaktných údajov ako sú názov, adresa sídla, email, telefón; čím taktiež súhlasí, aby ho potenciálni záujemcovia o nehnuteľnosť prostredníctvom takýchto údajov kontaktovali.
3.3 Ak užívateľ pri registrácii odsúhlasí prijímanie informačných emailov od Prevádzkovateľa, budú mu na email zasielané  informácie o novinkách, akciách a o prípadnej zmene VOP. Súhlas s prijímaním emailov o novinkách či akciách môže Užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na info@komercnenehnutelnosti.sk
3.4 Ak užívateľ pri registrácii vyjadrí súhlas so zverejnením v adresári užívateľov, budú jeho kontaktné údaje zverejnené v zozname užívateľov. Súhlas so zverejnením v zozname užívateľov môže Užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na info@komercnenehnutelnosti.sk
3.5 Užívateľ sa registruje najmä za účelom propagovania nehnuteľnosti na Portáli. Užívateľ je povinný vyplniť všetky jemu známe údaje o nehnuteľnosti do zadávacieho formulára pravdivo a čo možno najpresnejšie. Užívateľ je oprávnený jednu nehnuteľnosť inzerovať len jedenkrát.
3.6 Užívateľ je oprávnený kedykoľvek upraviť, alebo deaktivovať svoju ponuku, alebo upraviť svoj profil. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj účet na Portáli, čím sa zmažú všetky aktívne aj neaktívne ponuky. Predplatené a nevyčerpané služby, ako aj nevyčerpané kredity  nebudú po zrušení účtu refundované. 
3.7 Užívateľ sa zaväzuje priebežne aktualizovať svoje ponuky zverejnené na Portáli, ak dôjde k zmene ceny, voľnej plochy, alebo iných podstatných informácií.
3.8 Užívateľ prehlasuje, že je vlastníkom práv/držiteľom licenčných práv k dielam (fotografie, videá, pôdorysy, prezentácie apod.), ktoré dodá/použije ako prílohy k ponuke a zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi  súhlas na bezodplatné použitie týchto autorských diel. V prípade, že si tretia osoba uplatní akékoľvek práva voči týmto dielam vyššie uvedených, je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla a zároveň je povinný všetky práva tretích osôb okamžite vysporiadať.
3.9 Užívateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ vytváral  všeobecné štatistiky o cenách v jednotlivých kategóriách nehnuteľností.
3.10 Užívateľ je povinný uvádzať údaje v súvislosti s využitím všetkých služieb portálu  v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi SR, v súlade so všeobecne platnými etickými a morálnymi princípmi a dobrými mravmi, zároveň uvedené údaje nesmú porušovať práva a záujmy tretích osôb a nesmú porušovať a byť v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa. Taktiež sa zakazuje akékoľvek informácie získané prostredníctvom portálu zneužívať pre páchanie trestnej či inej nezákonnej činnosti. Pri porušení povinností stanovených týmto odsekom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na okamžité zablokovanie účtu Užívateľa bez nároku na akúkoľvek náhradu voči Užívateľovi. Prevádzkovateľ má tiež nárok na náhradu škody takýmto jednaním spôsobenej.

Článok IV
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyvíjať činnosť vedúcu k maximálnej funkčnosti portálu, nezodpovedá však za škody spôsobené prípadnou nefunkčnosťou alebo obmedzenou funkčnosťou systému (napr. nezaslanie dopytu apod.) a pri výskyte akejkoľvek chyby sa túto vždy snaží bezodkladne odstrániť.                                                                                                                                                                                                                                                                     
4.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť portálu spôsobenú tretími stranami či vyššou mocou. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na plánovanú odstávku portálu za účelom prevedenia úprav či iných činností vyžadujúcich dočasnú odstávku.
4.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť údaje poskytnuté Užívateľom ak text, ktorý Užívateľ zadal nie je pravdivý, je pohoršujúci, slúži na reklamu, nespĺňa VOP, alebo poškodzuje meno Prevádzkovateľa či iným negatívnym spôsobom ohrozuje Prevádzkovateľa.
4.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť a pravdivosť údajov, ktoré sú zadávané Užívateľom a nasledovne zobrazované na Portáli. V prípade nepravdivosti údajov alebo údajov v rozpore so zákonom či dobrými mravmi poskytnutých Užívateľom nezodpovedá Prevádzkovateľ za akékoľvek škody vzniknuté tretím stranám. Navyše má Prevádzkovateľ nárok na náhradu škody takýmto jednaním spôsobenú.

4.5 Pri porušení povinností stanovených týmito VOP zo strany Užívateľa si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na upravenie, alebo odstránenie ponuky, právo na zablokovanie účtu a právo na odstránenie informácií porušujúcich zmienené povinnosti z Portálu.
4.6 Prevádzkovateľ je oprávnený zverejniť ponuku od Užívateľa na portáli, ako aj v informačných emailoch, ktoré slúžia na získanie vhodných dopytov.
4.7 Služby s názvom „Exclusive“ a „Comfort“  propagujú celé objekty, areály, alebo projekty a k nim priradené inzeráty propagujú voľné priestory nachádzajúce sa v týchto objektoch, areáloch, alebo projektoch.
Služby "Exclusive" a "Comfort" sú určené pre unikátnu a jedinečnú propagáciu developerských projektov, budov a areálov a k nim priradených priestorov.  Ak užívateľ duplicitne zadá tú istú ponuku viackrát, alebo ak iný užívateľ zadá ponuku, ktorá sa už v rámci týchto služieb propaguje, prevádzkovateľ má právo po predošlom upozornení užívateľa takúto ponuku z portálu vymazať .

Článok V
Spracovanie ponuky na Portál

5.1 Užívateľ spracuje ponuku nehnuteľnosti na portál  vyplnením zadávacieho formulára a nahratím aspoň jednej fotografie predmetnej nehnuteľnosti. Bez fotografie nebude ponuku možné pridať. V prípade zadania nerelevantnej fotografie môže byť ponuka vymazaná prevádzkovateľom.
Užívateľ môže poslať podklady k nehnuteľnosti Prevádzkovateľovi na adresu info@komercnenehnutelnosti.sk. Prevádzkovateľ sa skontaktuje s Užívateľom a následne ponuku nahrá do systému. Prevádzkovateľ zabezpečí asistenciu užívateľovi tak, aby mohol využívať všetky služby portálu .
5.2 Pri zadaní nehnuteľnosti do nesprávnej kategórie, alebo pri zadaní nesprávnych údajov, môže prevádzkovateľ po predchádzajúcom informovaní užívateľa ponuku upraviť.
5.3 Užívateľ dáva súhlas Prevádzkovateľovi na opravu textu ak ide o spresnenie informácií, doplnenie informácií či gramatickú opravu textu bezo zmeny zmyslu textu.

Článok VI
Spoplatnené služby a platobné podmienky

6.1 Služby využívané v rámci portálu sú spoplatňované v zmysle cenníka zverejneného na portáli. Zdarma je možné inzerovať obmedzený počet inzerátov s obmedzenými funkciami a údajmi.
6.2 Pri registrácii získa užívateľ štartovací balík kreditov, ktoré môže využiť na vyskúšanie spoplatnených služieb ako je Premium inzerát a Zvýhodnenie inzerátu. Po vyčerpaní kreditov si môže kredity objednať cez užívateľský systém.
6.3 Platba za kredity je možná len bezhotovostným prevodom na účet na základe faktúry. Po úhrade faktúry prevádzkovateľ pripíše predplatený počet kreditov na účet užívateľa, o čom je užívateľ informovaný mailom.
6.4 Inzeráty aktivované na portáli sa automaticky predlžujú na stanovené obdobie. Za predĺženie inzercie sa užívateľovi odčíta z účtu príslušný počet kreditov v zmysle platného cenníka. Ak užívateľ v deň predĺženia inzercie nemá na účte dostatok kreditov, inzerát sa deaktivuje. Užívateľ môže inzerát kedykoľvek deaktivovať, alebo zastaviť predlžovanie inzerátov kliknutím na odkaz v email správe.
6.5 Služby „Exclusive“ a „Comfort“ sú poskytované na základe paušálnej zmluvy medzi užívateľom a prevádzkovateľom.  Vyplnením formulára o predmetnej nehnuteľnosti sa tento automaticky pošle na schválenie prevádzkovateľovi.  Prevádzkovateľ kontaktuje užívateľa za účelom dohodnutia  podmienok inzercie. Po písomnom odsúhlasení podmienok inzercie sa užívateľovi autorizuje prístup k predplateným službám. Prevádzkovateľ  môže užívateľovi poskytnúť zvýhodnenú cenu inzercie ako aj ďalšie bonusy.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

7.1 Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi užívateľom na jednej strane a prevádzkovateľom na strane druhej. Vzťahy medzi stranami sa riadia prednostne zmluvou, vzťahy zmluvou neupravené sa riadia týmito VOP.  Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.
7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  VOP. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.
7.3 Všetky vzťahy zmluvných strán a z nich plynúce práva a povinnosti, okrem tých, ktoré vznikli pred účinnosťou týchto VOP, sa riadia výlučne týmito VOP odo dňa ich účinnosti.
7.4 Všetky spory vzniknuté zo vzájomných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je príslušný pojednávať a rozhodovať  Medzinárodný obchodný rozhodcovský súd v Bratislave.

7.5 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 09.09.2014

Developerské projekty

© 2013 KomercneNehnutelnosti.sk. Created by krea.

KomercneNehnutelnosti.sk FAQ Obchodné podmienky Kontakt Poslať dotaz